kontur (2 kB)

PTTK PTTK Komisja

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK W KRAKOWIE

KTG

REGULAMIN

XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU
KLUBÓW GÓRSKICH PTTK

„TATRY 2013”

17 – 19 maja 2013 r.

Organizatorem Zlotu jest
Klub Turystyki Górskiej „WIERCH”
działający przy Hutniczo–Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.
Termin Zlotu:
17 - 18 - 19 maj 2013r.

ORGANIZATOR ZLOTU:

Klub Turystyki Górskiej „Wierch” www.ktg.hg.pl

WSPÓŁORGANIZATOR ZLOTU:

Komisja Turystyki Górskiej
ZG PTTK
http://ktg.pttk.pl
Podkomisja Klubów Górskich
KTG ZG PTTK
http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&kt=5
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
w Krakowie
http://www.pttkhts.hg.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY ZLOTU:

Komandor: Zdzisław Gardziel
tel. 507-263-730
zdzislaw.gardziel@gmail.com
Z-ca komandora
ds. organizacyjnych
Edward Zajma
tel. 606-408-603
edwardzajma@wp.pl
Z-ca komandora
ds. programowych
Grzegorz Szczotka
tel. 668-525-606
gresz1@interia.pl
Sekretariat Zlotu Mirosława Kokosińska-Pacholarz
tel. 508-720-932
-
Koordynator: Eugeniusz Halo
tel. 509-704-611
halo.pl@wp.pl

SEKRETARIAT ZLOTU:

Beata Halo
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37,
tel. 12 680-48-20
pttkhts@pttkhts.hg.pl  lub  beata.pttk@interia.pl


Na powyższy adres należy kierować wszelką korespondencję z dopiskiem:
„XXXIII ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK”

I. CEL ZLOTU

II. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA ZLOTU


Zlot odbędzie się w dniach 17 - 19 maja 2013 r. w schronisku PTTK im. Wincentego Pola w Dolinie Roztoki.
Dojazd we własnym zakresie.
Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące dojazdu, dojścia do schroniska i inne, zostaną podane w późniejszym terminie na stronie organizatora KTG „Wierch”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Zlocie mogą brać udział przedstawiciele i sympatycy afiliowanych przy Podkomisji Klubów Górskich KTG ZG PTTK klubów górskich PTTK, które zgłoszą swój udział pisemnie do Sekretariatu Zlotu (KARTA ZGŁOSZENIA w załączeniu) i dokonają wpłaty wpisowego w ustalonym terminie.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zlocie pod opieką osób dorosłych. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

IV. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA I WPISOWE

 1. O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z ograniczoną liczbą miejsc noclegowych jaką dysponują organizatorzy proponujemy ograniczenie ilości przedstawicieli poszczególnych Klubów do 5-u osób. Zapisy na listę uczestnictwa w XXXIII Zlocie będą dokonywane w miarę wolnych miejsc - tylko po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznie z sekretariatem Zlotu.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2013 r. na adres Sekretariatu Zlotu pocztą elektroniczną lub listownie.
 3. Do karty zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego jako koszt uczestnictwa w Zlocie.
 4. Koszt udziału w Zlocie wynosi 205 zł.
  Wpłatę pełnej kwoty lub przedpłatę w wysokości 100 zł należy dokonać do 28 lutego 2013 r. natomiast pozostałą kwotę 105 zł należy wpłacić do 31 marca 2013 r na konto bankowe nr:

  42 1020 2906 0000 1102 0295 3131

  Hutniczo–Miejski Oddział PTTK w Krakowie
  31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

  koniecznie z dopiskiem; „XXXIII ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK”
 5. Zapisy większej liczby uczestników będą możliwe w miarę wolnych miejsc po 31 marca 2013 r., po uprzednim kontakcie z biurem Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
 6. W przypadku nie zgłoszenia się na Zlot, wniesione opłaty nie będą zwracane.

V. RAMOWY PRZEBIEG ZLOTU

1 dzień – 17 maja 2013 (piątek)2 dzień – 18 maja 2013 (sobota)3 dzień – 19 maja 2013 (niedziela)UWAGA!!!
Program Zlotu może ulec zmianie w zakresie planowanych wyjść w Tatry w zależności od warunków pogodowych i stanu górskich szlaków.

VI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

VII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy z opłaconymi aktualnie składkami PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach obowiązujących członków PTTK, pozostali biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność, w związku z tym powinni ubezpieczyć się na czas dojazdu/powrotu i trwania imprezy we własnym zakresie,
 2. Uprasza się uczestników Zlotu do przestrzegania:
  1. zasad poruszania się w Parku Narodowym, szczególnie nie zbaczania ze znakowanych szlaków,
  2. zasad obowiązujących w obiektach noclegowych PTTK,
  3. zasad wzajemnej koleżeńskości, partnerstwa i tolerancji.
  4. poruszania się w Tatrach nie indywidualnie lecz w grupach.
 3. Uczestnictwo i przejście proponowanych tras nie jest obowiązkowe. Każda grupa biorąca udział w Zlocie może indywidualnie opracować i realizować własne trasy w zależności od doświadczenia i własnych możliwości.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koszty dojazdów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej ponoszą uczestnicy Zlotu we własnym zakresie.
 2. Nie zgłoszenie się na mecie Zlotu traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa i powoduje utratę prawa do zwrotu wpisowego
 3. Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo nie przyjęcia na Zlot osób w przypadku przybycia na Zlot bez zgłoszenia i wpłaty wpisowego w ustalonym terminie.
 4. Kierownictwo Zlotu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków i szkody powstałe w okresie uczestnictwa w Zlocie wobec uczestników Zlotu i osób trzecich.
 5. Uczestnicy Zlotu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Zlotu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody i TPN oraz do stosowania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Zlotu.
 6. Uczestnicy mają możliwość potwierdzania przebytych tras do odznaki GOT.
 7. Dane osobowe uczestników Zlotu nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją Zlotu.


Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Zlotu należy do Komitetu Organizacyjnego.

Schronisko
Schronisko PTTK w Roztoce

Do zobaczenia na tatrzańskich szlakach!
Z turystycznym pozdrowieniem
Zdzisław Gardziel
Prezes KTG „Wierch”

Regulamin XXXIII Zlotu Klubów Górskich - format A5
Regulamin XXXIII Zlotu Klubów Górskich - format A4

Linia

Powrót

kontur (2 kB)
copyright