kontur (2 kB)


REGULAMIN
54. CENTRALNEGO RAJDU HUTNIKÓW
"Janowice Wielkie - 2016"

Linia

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK w KRAKOWIE
KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK w KRAKOWIE

zapraszają w dniach
25–29 maja 2016 roku
na

54 Centralny Rajd Hutników
"JANOWICE WIELKIE - 2016"

pieczatka_54crh (22 kB) 54crh (70 kB)

Impreza nr 049

Linia
I. CELE RAJDU
 • integracja międzypokoleniowa poprzez turystykę,
 • promocja rodzinnego wędrowania,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń między sympatykami pieszych wędrówek,
 • zachęcanie do aktywnego wypoczynku,
 • podtrzymywanie więzi zawodowych pracowników hutnictwa oraz środowisk działających na rzecz hutnictwa,
 • poznawanie piękna gór i regionu Sudetów,
 • upowszechnianie turystyki górskiej i krajoznawczej
II. GŁÓWNY ORGANIZATOR RAJDU:
 • Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
 • Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Komitet organizacyjny w składzie:
Komandor rajdu Marek Szala
Zastępca komandora Stefan Jurkowski
Kierownik konkursów, sekretariat rajdu Dorota Szala
Kierownik tras górskich Jan Ślazik
Nadzór techniczny Grzegorz Szczotka
   
Pełnomocnik ds. promocji
i kontaktów z podmiotami zewnętrznymi
Marek Prostacki
   
Nadzór merytoryczny i finansowy
z ramienia Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału
w Krakowie
Eugeniusz Halo

III. UCZESTNICTWO
 1. W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące nie tylko środowiska hutnicze, ale również inne, zgłoszone przez oddziały, koła, kluby i komisje PTTK, stowarzyszenia, zakłady pracy, szkoły oraz organizacje i turyści indywidualni.
 2. Drużyny biorące udział w Rajdzie zapewniają sobie we własnym zakresie przejazd, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie.
 3. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką dorosłych.
 4. Kierownictwo drużyny ma obowiązek zapoznania uczestników z regulaminem rajdu.
IV. FINAŁ RAJDU
 1. Finał 54. Centralnego Rajdu Hutników nastąpi w sobotę 28 maja 2016 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowym „Leśny Dwór” w Janowicach Wielkich przy ul. Robotniczej 11/12. Więcej informacji o ośrodku na www.lesny-dwor.pl.
 2. W trakcie finału Rajdu uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach indywidualnych, w ramach których przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:
  • strzelanie z łuku
     - kryteria oceny: suma uzyskanych punktów z trafień na tarczy
  • rzut lotką
     - kryteria oceny: suma uzyskanych punktów z trafień na tarczy
  • rzut kółkiem na kołki
     - kryteria oceny: liczba uzyskanych punktów podczas rzutów z wyznaczonego miejsca
  • bieg sprawnościowy – tor przeszkód
     - kryteria oceny: czas pokonania toru
     - dyskwalifikacja: ominięcie lub nieprawidłowe pokonanie przeszkody
  • toczenie piłki miotłą pomiędzy bramkami z ustawionych tyczek
     - kryteria oceny: czas pokonania toru
     - dyskwalifikacja: pominięcie bramki
   W każdej konkurencji uczestnik może wystartować jednokrotnie.
 3. Drużyny uczestniczące w 54. Centralnym Rajdzie Hutników rywalizują o miano najlepszej grupy rajdowej. Klasyfikacja drużynowa przeprowadzona zostanie na podstawie sumy punktów przyznawanych według następujących kryteriów:

a) w konkursach indywidualnych w zależności od zajętego miejsca:

I miejsce 10 pkt
II miejsce 7 pkt
III miejsce 4 pkt
IV miejsce 2 pkt
V miejsce 1 pkt

b) udział 3-osobowego zespołu z drużyny w konkursie wiedzy turystycznej (można wytypować maksymalnie jeden zespół z drużyny):

 • za udział 3 pkt
  oraz dodatkowo za zajęte miejsce w konkursie wiedzy turystycznej:
za zajęcie I miejsca 15 pkt
za zajęcie II miejsca 12 pkt
za zajęcie III miejsca   9 pkt
za zajęcie IV miejsca   6 pkt
za zajęcie V miejsca   3 pkt

c) udział 2-osobowego zespołu z drużyny (kierownictwa/liderów grup lub wyznaczonych przez nich osób) w konkursie praktycznego zapamiętywania szczegółów mapy:

 • za udział 3 pkt
  oraz dodatkowo za zajęte miejsce w konkursie:
za zajęcie I miejsca 10 pkt
za zajęcie II miejsca   8 pkt
za zajęcie III miejsca   6 pkt
za zajęcie IV miejsca   4 pkt
za zajęcie V miejsca   2 pkt

d) prezentacja grupy (przez jej wszystkich członków lub przedstawicieli) na scenie podczas finału Rajdu z wykorzystaniem środków artystycznych (np. wiersz, piosenka, taniec, scenka teatralna, itp.), która oceniona zostanie wg następujących aspektów:

- pomysłowość i oryginalność od 1 do 5 pkt
- wizerunek sceniczny, choreografia od 1 do 5 pkt
- stroje, kostiumy, rekwizyty od 1 do 5 pkt
- ogólne wrażenie artystyczne od 1 do 5 pkt
- trudność i pracochłonność przygotowanej prezentacji od 1 do 5 pkt

e) prezentacja (przez chorążego drużyny rajdowej + max 2 osoby asysty) totemu, insygniów lub sztandaru grupy na scenie podczas finału Rajdu, które ocenione zostaną wg następujących aspektów:

- pomysłowość i oryginalność od 1 do 5 pkt
- czytelność symboliki jako znaku rozpoznawczego grupy od 1 do 5 pkt
- estetyka wykonania od 1 do 5 pkt
- stroje, kostiumy, rekwizyty od 1 do 5 pkt

f) krzewienie rodzinnego wędrowania na podstawie liczby rodzin z dziećmi (dziecko + przynajmniej jeden opiekun prawny) wchodzących w skład grupy:

- za każdą rodzinę 1 pkt

g) odwiedzenie przez grupę miejsc wyznaczonych jako punkty kontrolne podczas dni rajdowych, potwierdzone stemplem obiektu na specjalnym arkuszu (wszystkie stemple na jednym arkuszu - wzór w załączeniu do regulaminu):

- Schronisko PTTK „Szwajcarka” 2 pkt
- Janowice Wielkie, Ośrodek Wypoczynkowy „Leśny Dwór”
    (stempel dostępny o organizatora rajdu)
2 pkt
- Schronisko Jelenka 2 pkt
- Śnieżka (stempel restauracji lub czeskiej poczty na szczycie) 2 pkt
- Schronisko „Dom Śląski” 2 pkt
- Schronisko PTTK „Strzecha Akademicka” 2 pkt
- Schronisko PTTK „Samotnia” 2 pkt
- Świątynia Wang (stempel z kasy biletowej świątyni lub wejściowej
    do Karkonoskiego Parku Narodowego)
2 pkt

h) odległość miejsca zamieszkania/siedziby drużyny uczestniczącej w Rajdzie:

- do 50 km 0 pkt
- każde następne rozpoczęte 20 km 1 pkt

 1. W przypadku konieczności rozstrzygnięcia równoważnych miejsc kierownik konkursów zarządza dogrywkę. W sytuacji takiej osoby zajmujące równorzędne miejsca wzywane są do udziału w dogrywce poprzez publiczne wyczytanie nazwisk ze sceny rajdu. Nie stawienie się osoby do dogrywki na stanowisku danej konkurencji w przeciągu 5 minut od momentu wyczytania jej nazwiska jest uznawane za rezygnację z dalszej rywalizacji.
 2. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie w zakresie przeprowadzanych konkursów oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych zastrzega się dla kierownika konkursów, który jednocześnie pełni funkcję sędziego głównego przeprowadzanych konkursów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik konkursów może podjąć decyzję o zmianie zasad organizacyjnych, zasad przeprowadzania lub odwołaniu konkurencji.
 3. Zwycięska drużyna uzyskuje tytuł „Najlepszej drużyny 54. Centralnego Rajdu Hutników” oraz otrzymuje na własność puchar „Komandora Rajdu” i pamiątkowy dyplom. Drużyny, które w końcowej klasyfikacji zajęły dalsze miejsca otrzymują puchary za zdobycie kolejnych miejsc i pamiątkowy dyplom.
 4. Startujące w konkursie drużyny zobowiązane są do przestrzegania zasad fair play oraz rywalizacji w przyjacielskiej, życzliwej atmosferze służącej szerzeniu turystycznej kultury i integracji sympatyków wędrowania.
 5. Uczestnicy Rajdu przyjmują do wiadomości, że biorąc w nim udział akceptują ryzyko nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji, które mogą wystąpić podczas imprez o charakterze górskim, jak też podczas rywalizacji w konkursach finału Rajdu. Mając tą świadomość każdy uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tego wynikłą.
V. ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie udziału w 54. Centralnym Rajdzie Hutników „Janowice Wielkie - 2016” prosimy przesyłać na adres:

    Komisja Turystyki Górskiej
    Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
    ul. Bulwarowa 37
    31-751 Kraków

z dopiskiem na kopercie „ZGŁOSZENIE 54. CRH”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

tel. 12 680-48-20 (biuro oddziału)
mobile +48 507-953-300 (sekretariat rajdu)
  +48 508-544-538 (komandor rajdu)

Zgłoszenie udziału wiąże się z deklaracją wpłaty wpisowego (koszty udziału w Rajdzie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

VI. OPŁATY

Koszty udziału w Rajdzie wynoszą:

• od osoby dorosłej 25 zł
• dzieci i młodzież szkolna do lat 16 20 zł

należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A. O/Kraków
09 1240 4588 1111 0000 5485 0460
z adnotacją w tytule wpłaty:
„Impreza nr 049 – Janowice Wielkie 2016”

Uwaga: koszty związane z noclegami, przejazdami i ubezpieczeniem ponoszą zgłaszające drużyny, czy też turyści zgłaszający się indywidualnie.

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Koszty udziału w Rajdzie obejmują:

 • informację turystyczno-krajoznawczą
 • posiłek turystyczny na mecie Rajdu,
 • odcisk pieczęci okolicznościowej
 • odznaka rajdowa
 • udział w konkursach indywidualnych z nagrodami oraz zabawach
 • puchary i dyplomy dla zwycięzców drużynowych
 • ognisko turystyczne
VIII. ZAKOŃCZENIE RAJDU

Zakończenie Rajdu, odbędzie się podczas jego finału w sobotę 28 maja 2016 roku na terenie Ośrodka „Leśny Dwór” w Janowicach Wielkich przy ul. Robotniczej 11/12.

www.lesny-dwor.pl
IX. PROGRAM ZAKOŃCZENIA RAJDU
Przyjmowanie drużyn na mecie Rajdu godz. 1200 - 1500
Prezentacja i ocena totemu grupy godz. 1500
Konkursy godz. 1200 - 1600
Posiłek turystyczny godz. 1300 - 1700
Oficjalne zakończenie 54. CRH
wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców
godz. 1730
Ognisko turystyczne godz.1900
X. PROPONOWANE TRASY

Charakterystyka proponowanych tras oraz objęte nimi walory terenów klasyfikuje je zarówno do typowej turystyki pieszej, jak też górskiej. Dlatego kierowane są do wszystkich turystów, stanowiąc zaproszenie do wzajemnej integracji na rajdowych trasach.

Nie mniej uczestnictwo i przejście wyszególnionych niżej tras traktować należy jako propozycję i nie jest obowiązkowe. Każda grupa biorąca udział w Rajdzie może we własnym zakresie opracować i realizować rajdowe trasy w zależności od potrzeb, upodobań, czy ilości dni uczestnictwa w rajdzie. Jednakże przy planowaniu własnych tras należy mieć na względzie wyspecyfikowane przez organizatora punkty kontrolne, których potwierdzone odwiedzenie podczas trwania rajdu będzie podstawą do przyznania stosownych punktów w klasyfikacji drużynowej.

Linia

dzień 1
25 maja 2016 (środa)

koniczynja (0 kB)GÓRY WAŁBRZYSKIE: Chełmiec – perła do Diademu i Korony

Boguszów-Gorce, Koło (547 m n.p.m.) Chełmiec Mały (776 m n.p.m.) Chełmiec (851 m n.p.m.) Chełmiec Mały (776 m n.p.m.) Boguszów-Gorce, Koło (547 m n.p.m.)

długość: 5,4 km przewyższenie: 304 m czas przejścia: 1:40

pobierz szczegółowy opis: do wydruku: Program w wersji PDF

Linia

dzień 2
26 maja 2016 (czwartek)

koniczynja (0 kB) RUDAWY JANOWICKIE: Skalne twory Rudaw Janowickich i Zamek Bolczów

Trzcińsko (364 m n.p.m.) Zamek Sokolik Husyckie Skały (543 m n.p.m.) Pod Sokolikiem (543 m n.p.m.) Sokolik (628 m n.p.m.) Pod Sokolikiem (543 m n.p.m.) Husyckie Skały (543 m n.p.m.) Pod Krzyżną Górą (560 m n.p.m.) Krzyżna Góra (654 m n.p.m.) Pod Krzyżną Górą (560 m n.p.m.) Schronisko PTTK „Szwajcarka” (520 m n.p.m.) Przełęcz Karpnicka (475 m n.p.m.) Lwia Góra, Starościńskie Skały (718 m n.p.m.) Skalny Most Skalne Bramy Zamek Bolczów (561 m n.p.m.) Rozstaj pod zamkiem Bolczów (452 m n.p.m.) Janowice Wielkie, ośrodek „Leśny Dwór”

Uwaga: trasa zawiera punkty kontrolne umożliwiające uzyskanie punktów do klasyfikacji drużynowej, po ich odwiedzeniu i potwierdzeniu stosownym stemplem):

1. Schronisko PTTK "Szwajcarka".
2. Janowice Wielkie, Ośrodek Wypoczynkowy „Leśny Dwór”
    (stempel dostępny o organizatora rajdu).

długość: 14 km przewyższenie: 668 m mapowy czas przejścia: 5:00

pobierz szczegółowy opis: do wydruku: Program w wersji PDF

Linia

dzień 3
27 maja 2016 (piątek)

koniczynja (0 kB) KARKONOSZE: Na ścieżkach Rübezahl’a, władcy i strażnika skarbów Karkonoszy

Przełęcz Okraj (1046 m n.p.m.) Skalny Stół (1282 m n.p.m.) Sowia Przełęcz (1163 m n.p.m.) Schronisko Jelenka (1260 m n.p.m.) Czarna Kopa (1408 m n.p.m.) Rozstaj pod Śnieżką Śnieżka (czes. Sněžka; 1602 m n.p.m.) Schronisko „Dom Śląski” (1400 m n.p.m.) Schronisko PTTK „Strzecha Akademicka” (1258 m n.p.m.) Schronisko PTTK „Samotnia” (1195 m n.p.m.) Karpacz, Świątynia Wang.

Uwaga: trasa zawiera punkty kontrolne umożliwiające uzyskanie punktów do klasyfikacji drużynowej, po ich odwiedzeniu i potwierdzeniu stosownym stemplem):

3. Schronisko Jelenka.
4. Śnieżka (stempel dostępny w restauracji lub czeskiej poczcie na szczycie góry).
5. Schronisko "Dom Śląski".
6. Schronisko PTTK "Strzecha Akademicka".
7. Schronisko PTTK "Samotnia".
8. Świątynia Wang
    (stempel z kasy biletowej świątyni lub kasy wejściowej do Karkonoskiego Parku     Narodowego).

długość: 17,3 km przewyższenie: 776 m mapowy czas przejścia: 5:15

pobierz szczegółowy opis: do wydruku: Program w wersji PDF

Linia

dzień 4
28 maja 2016 (sobota)

koniczynja (0 kB)  RUDAWY JANOWICKIE: Kolorowe wybryki natury

wariant 1
Rędziny Wielka Kopa (821 m n.p.m.) Kolorowe Jeziorka Wieścieszowice

długość: 5,6 km przewyższenie: 319 m mapowy czas przejścia: 2:00

pobierz szczegółowy opis: do wydruku: Program w wersji PDF

Linia

dzień 5
29 maja 2016 (niedziela)

koniczynja (0 kB) GÓRY KACZAWSKIE: Skopiec, Baraniec, Folwarczna, Okół – perły do Diademu i Korony

Komarno (443 m n.p.m.) Przełęcz Komarnicka (662 m n.p.m.) Skopiec (724 m n.p.m.) – Baraniec (720 m n.p.m.) Przełęcz Komarnicka (662 m n.p.m.) – Maślak-Folwarczna (720 m n.p.m.) – Przełęcz Komarnicka (662 m n.p.m.) Komarno (443 m n.p.m.)

długość: 7,8 km przewyższenie: 325 m mapowy czas przejścia: 2:30

Chrośnickie Rozdroże (542 m n.p.m.) – Okole (714 m n.p.m.) – Chrośnickie Rozdroże (542 m n.p.m.)

długość: 7,1 km przewyższenie: 204 m czas przejścia: 1:55

pobierz szczegółowy opis: do wydruku: Program w wersji PDF

Linia
XI. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Ilość dni uczestnictwa w Rajdzie jest dowolna, zależna od uznania i możliwości jego uczestników.
 2. Minimalna ilość uczestników zgłaszanej grupy rajdowej do rywalizacji drużynowej wynosi 20 osób. Grupy liczące mniej niż 20 osób mogą dokonać swojej prezentacji na mecie rajdu, ale nie podlegającej ocenie i bez udziału w konkursach drużynowych.
 3. Niezgłoszenie się na mecie Rajdu traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa i powoduje utratę prawa do zwrotu wpisowego.
 4. Uczestnicy zobowiązani są posiadać dowód osobisty lub paszport.
 5. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Rajdu.
 6. Uczestnicy mają możliwość potwierdzania przebytych tras do odznaki GOT, „Turysta Przyrodnik”, „Przyjaciel Naturalnego Środowiska” przez działający na mecie Terenowy Referat Weryfikacyjny.
 7. Organizator na mecie Rajdu udostępnia chętnym książeczki odznak turystycznych, a także umożliwia na jej podstawie weryfikację tych odznak przy działającym na mecie Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.
 8. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków i szkody powstałe w okresie uczestnictwa w Rajdzie wobec uczestników Rajdu i osób trzecich.
 9. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Rajdu należy do Komitetu Organizacyjnego.
Linia

Serdecznie zapraszamy do udziału
w 54. Centralnym Rajdzie Hutników „JANOWICE WIELKIE – 2016”


Szczególnie zachęcamy do ponadpokoleniowego, rodzinnego wędrowania,
w tym również miłośników motoryzacji, kolarstwa, krajoznawstwa
i innych form uprawiania turystyki
Rajd wraz z zaplanowanymi trasami górskimi jest ofertą aktywnego
wypoczynku połączonego z krajoznawstwem, kierowaną do szerokiego
kręgu odbiorców - w tym dzieci, młodzieży i seniorów, a także do bardziej
i mniej wytrawnych wędrowców.

Wędrujmy wszyscy razem! Niech turystyka łączy pokolenia!
razem (16 kB)

Drużyny zgłoszone do udziału
w 54 Centralnym Rajdzie Hutników

Nr
start.
Drużyna Kierownik
1 Koło PTTK „TRAMP” przy CMC Poland Sp. z o.o. - Zawiercie Stanisław Dziedzic
2 ArcelorMittal Poland S.A. O/Zdzieszowice Lesław Wilk
3 Klub Górski „Wędrowcy” Jacek Wiechecki
4 MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. O/ Kraków Ryszard Wawiórko
5 ZZ Hutnik - Sosnowiec Jacek Szpicki
6 NSZZ "Solidarność 80" Małopolska MSP S.A. Kraków Eugeniusz Hlek
7 Klub Turystyki Górskiej „Wierch” Agata Karwowska
8 Stalprodukt SA – Bochnia Ireneusz Dudek
9 Stalprodukt Hamer SA – Bochnia Stanisław
Broszkiewicz
10 KTG (drużyna organizatora - nie jest klasyfikowana drużynowo) -
Linia
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
www.pttkhts.hg.pl    pttkhts@pttkhts.hg.pl

Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
www.ktg.hg.pl    ktg@ktg.hg.pl
Linia
Regulamin 54. Centralnego Rajdu Hutników w wersji PDF do wydruku
Arkusz punktów kontrolnych

kontur (2 kB)
copyright